Muudatused isikuandmete alases teavituses

Isiklik privaatsus on Elsavie jaoks oluline ja me uuendame seda teavitust regulaarselt. Meie veebisaidil avaldatud versioon on alati uusim versioon.

18.03.2024

Isikuandmete alane teavitus

Soovime, et mõistaksite, kuidas ja miks Elsavie OÜ ("me" või "meie") kogub, kasutab ja jagab teie kohta teavet, kui kasutate meie veebilehte, täidate küsimustikke, registreerite meie juures konto või ostate meie tooteid või teenuseid veebis (koos „teenused”) või kui suhtlete meiega muul viisil või saate meilt teate. See andmekaitsealane teavitus kehtib kõigi meie teenuste kohta.

Kes on teie andmete vastutav töötleja?

Andmete „vastutav töötleja“ tähendab üksust, kes teeb otsused selle kohta, kuidas teie andmeid kasutatakse ja kes vastutab selle eest, kuidas ta teie kohta isikuandmeid säilitab. Elsavie OÜ (registrinumber 14991039) Laki tn 4, Tallinn 10621, Eesti, on vastutav töötleja kõigi käesolevas andmekaitsealane teavituses viidatud isikuandmete osas, kui pole selgesõnaliselt sätestatud teisiti. Vastutava töötlejaga saab ühendust e-posti teel info@elsavie.com 

Mis tüüpi isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmed – ees- ja perekonnanimi

Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress, kodune aadress;

Terviseandmed – teie vastused tervisealastele küsimustikele meie veebilehel või kontol, mikrobioomi testi tulemused;

Arveandmed – andmed, mis on meie käest teenuste või toodete ostmisel arvetel;

Internetiandmed – meie e-poe parema teeninduse tagamiseks kasutame oma veebisaidil ja e-poes küpsiseid.

Miks me teie andmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid, kuna olete andnud meile nõusoleku, teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, meie õigustatud ärihuvides või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

 • Andmete töötlemine teie nõusoleku alusel

Kui küsime teie nõusolekut, töötleme ainult neid andmeid, mille töötlemisega olete nõustunud. Küsime nõusolekut konkreetsetel eesmärkidel väga selgelt ja te ei ole kohustatud ühegi teenusega nõustuma, kuid mõnikord tähendab see, et me ei saa teile teenust pakkuda. Nõusoleku andmisel on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kasutades e-postides funktsiooni unsubscribe, kustutades oma konto või kirjutades aadressile info@elsavie.com. Nõusoleku tagasivõtmisel kustutame teie nõusolekul töödeldavad andmed.

Andmete töötlemise eesmärk

Töödeldavate andmete kategooria

Elsavie kasutajakonto loomine

Isikuandmed, Kontaktandmed

Uudiskiri

Kontaktandmed

Küpsised

Internetiandmed

Kliendi tagasiside kasutamine Elsavie turundamiseks.

Nõusoleku saamiseks võtame teiega ühendust meili teel, mille te meile edastasite.

 • Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus.

Andmetöötlus on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või enne lepingu allkirjastamist vajalike meetmete võtmiseks, mis Elsavie puhul on toodete või teenuste ostmine meie e-poest..

Andmete töötlemise eesmärk

Töödeldavate andmete kategooria

Teenuste või toodete ost e-poes.

Isikuandmed, Arveandmed.

Mikrobioomi testi tulemuste või täidetud küsimustike tagasiside andmine

Isikuandmed, Kontaktandmed, Terviseandmed

Mikrobioomi testi referentsgrupi kogumine

Terviseandmed

 • Töötlemine Elsavie juriidiliste kohustuste täitmiseks

Töötlemise juriidilised kohustused hõlmavad kogu isikuandmete töötlemist asjakohaste seaduste ja määruste alusel kõigis meie asukohtades, näiteks Eestis raamatupidamise seaduses.

Andmete töötlemise eesmärk

Töödeldavate andmete kategooria

Arvete esitamise ja tasumisega seotud andmed

Isikuandmed, Kontaktandmed, Arveandmed

Inspektsioonide ja riigiasutuste päringutele vastamine

Kontaktandmed

 • Andmetöötlus õigustatud huvi alusel

Õigustatud huvi tähendab, et andmete töötlemine on vajalik meie ärilistel eesmärkidel. Teil on õigus esitada vastuväiteid õigustatud huvidel põhinevale töötlemisele, kui arvate, et teie andmete töötlemine järgmistel eesmärkidel rikub teie privaatsust ja andmekaitseõigusi.

Andmete töötlemise eesmärk

Töödeldavate andmete kategooria

Turundustegevus

Kontakandmed, Internetiandmed

Kas me teeme automatiseeritud otsuseid?

Automatiseeritud otsuste tegemine toimub siis, kui elektrooniline süsteem kasutab isikuandmeid, et teha otsus ilma inimese sekkumiseta. Elsavie ei tee meie kogutud isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuseid, millel võivad olla teile õiguslikud või materiaalsed tagajärjed.

Millised on teie õigused?

 • Juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid me teie kohta töötleme. Koopia saamiseks teie kohta säilitatavatest isikuandmetest võtke meiega ühendust alloleval e-kirja aadressil.

Meil on seadusest tulenev kohustus veenduda, et enda kohta teavet küsiv isik on tõepoolest see, kellel on õigus andmeid saada. Sel põhjusel peate võib-olla tõendama oma isikut või õigust andmeid nõuda.

 • Õigus kustutada

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Pidage meeles, et me ei saa kustutada andmeid, mida töötleme lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Gut Health Tracking & Insights rakenduse kasutajad saavad oma konto kustutada, suundudes rakenduse avalehe ülemises menüüs asuvasse "Kasutajakonto" ja seejärel "Konto sätted" ja "Kustuta konto".

Tervisekoto portaali kasutajad saavad oma konto kustutada "Konto sätted" lehel (https://app.elsavie.com/account-settings).

 • Õigus parandada

Teil on õigus paluda meil parandada teie arvates ebatäpsed isikuandmed. See võib hõlmata ka õigust paluda meil täiendada teavet, mis teie arvates on puudulik.

Teatud juhtudel ja teatud eranditega võib teil olla õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada. Me ei saa kustutada andmeid, mille töötlemiseks meil on seaduslik kohustus.

 • Õigus piirata töötlemist

Teatud asjaoludel on teil õigus paluda meil piirata teie teabe töötlemist.

 • Õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Isikuandmete töötlemisele vastuväidete esitamise õigust kasutavad üksikisikud kõige sagedamini, kui taotlevad ettevõttel otseturunduse lõpetamist.

 • Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus andmete teisaldatavusele, mis tähendab, et tehnoloogilise võimaluse korral saame edastada teie andmed digitaalsel kujul teistele samalaadsetele teenustele.

Mistahes eelnimetatud õiguste teostamiseks e-posti aadressil: info@elsavie.com.

 • Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui arvate, et teie privaatsus- ja andmekaitseõigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus meie tegutsemiskoha andmekaitse reguleerivale asutusele.

Kes peale meie veel Teie andmeid töötleb?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid need Elsavie töötajad, kes vajavad andmeid oma tööülesannete täitmiseks (nn teadmisvajaduse alusel). Väljaspool Elsavie't ja rangelt piiratud vajadusega ja vastavalt töötlemise eesmärkidele edastab Elsavie andmeid järgmistele andmetöötlejate kategooriatele:

− teenusepakkujad (pole täielik loetelu ja võivad muutuda): IT-hooldusteenuse pakkuja, serverikorpus, e-posti serveri pakkuja, veebisaidi administraator, audiitor, juristid, toitumisnõustajad;

- seadusest tuleneva kohustuse korral teie andmed riigiasutustele ja institutsioonidele (nt politsei, kohus, häirekeskus, Andmekaitseinspektsioon).

Isikuandmete turvalise ja seadusliku töötlemise tagamiseks oleme oma partneritega sõlminud andmekaitselepingu. Need lepingud kohustavad teisi pooli:

− võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada isiku- ja isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus

− töödelda isikuandmeid kooskõlas seadusest tulenevate nõuete ja lepinguga.

Me ei säilita ega edasta teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ega riikidesse ilma Euroopa Komisjoni piisavuse otsuseta.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni seda nõuavad seadusest tulenevad nõuded või kuni töötlemise eesmärk on täidetud. Allpool on mõned näited andmete säilitamise perioodidest.

Säilitusperiood

Näited

Kuni töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmiseni

Kustutame andmed, mida töötleme teie nõusoleku alusel, kohe pärast nõusoleku tagasivõtmist.

30 päeva pärast Elsavie profiili kustutamist

    Kustutame teie loodud konto andmed

7 aastat

Kõik raamatupidamise alusdokumendid nagu investeerimistehing ja arved

Teie isikuandmete turvalisus

Elsavie rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks vajalikke juriidilisi, organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid. Mõned näited meie kasutatavatest meetmetest:

Füüsilised abinõud – kontorid on lukustatud ja isikuandmeid sisaldavad paberkandjal dokumendid hoitakse lukustatud kappides.

Tehnilised meetmed – arvutid on parooliga kaitstud ja vajadusel krüpteeritud; kasutusel on tulemüürid ja viirusetõrjeprogrammid; varukoopiaid tehakse regulaarselt; kõikidele IT-süsteemide kasutajatele määratakse rollid ja profiilid.

Organisatsioonilised vahendid – andmekaitse, infoturbe ja juurdepääsuhalduse poliitika; regulaarne töötajate koolitus, konfidentsiaalsusnõuded töötajatele.

Küpsised

Küpsis on väike osa andmeid või sõnum, mis saadetakse organisatsiooni veebiserverist teie veebibrauserisse ja salvestatakse seejärel teie kõvakettale. Küpsised ei saa lugeda andmeid teie kõvakettalt ega teiste saitide loodud küpsisefailidest ega kahjusta teie süsteemi.

Siiski saate oma brauseri lähtestada, et keelduda kõigist küpsistest või teavitada teid küpsise saatmisest. Veebibrauserid võimaldavad teil juhtida teie kõvakettale salvestatud küpsiseid veebibrauseri sätete kaudu. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks, sealhulgas selle kohta, millised küpsised on seatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, külastage aadressi www.allaboutcookies.org . Kui otsustate meie küpsiseid mitte aktsepteerida, ei pruugi mõned meie saidi funktsioonid töötada nii hästi, kui me kavatseme.

Elsavie kasutab küpsiseid ainult oma veebisaidi toimivuse jälgimiseks ja teie ostukogemuse parandamiseks.

Küpsise tüüp

Eesmärk

Säilitusperiood

Facebook connect

Facebook Connect võimaldab teil kasutada oma Facebooki ID-d ja parooli kolmandate osapoolte saitidele sisselogimiseks.

2 aastat

Facebook _fbp

Võimaldab Facebook-il kuvada reklaame pärast veebisaidi külastamist kas Facebookis või Facebooki reklaamil töötaval digitaalplatvormil.

3 kuud

Stripe

__stripe_mid

__stripe_sid

Stripe vajab neid küpsiseid maksete töötlemiseks.

1 aasta

30 minutit

Google Analytics _ga

Arvutab külastajate, seansside ja kampaaniate andmed ning jälgib saidi analüütikaaruande jaoks saidi kasutamist. Küpsis salvestab teabe anonüümselt ja määrab unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri.

2 aastat

Google Analytics _gid

Salvestab teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, luues samal ajal  veebisaidi toimivuse analüütilise aruande. Mõned kogutavad andmed hõlmavad külastajate arvu, nende allikat ja lehti, mida nad anonüümselt külastavad.

1 päev2

Klaviyo __kla_id

Küpsis on määratud jälgima, kui keegi klõpsab Klaviyo meili kaudu veebisaidile.

2 aastat

Hotjar

_hjFirstSeen

_hjAbsoluteSessionInProgress

Salvestab tõene/vale väärtuse, et tuvastada vastavalt uue kasutaja esimene seanss või kasutaja esimene lehevaatamise seanss.

30 minutit

Hotjar

_hjIncludedInSessionSample

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar määrab selle küpsise, et teada saada, kas kasutaja on kaasatud andmete valimisse, mis on määratud vastavalt saidi päevase seansi limiidi või saidi lehevaatamise limiidiga.

2 minutit